Mysql Create Table

Mysql Create Table;

Tablo yaratmak iÇin kullanılır.

Ürnek:

CREATE TABLE `personel` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`adi` varchar(15) NOT NULL,
`soyadi` varchar(15) NOT NULL,
`adres` text NOT NULL,
`medeniDurum` enum(‘E’,’H’) NOT NULL DEFAULT ‘E’ COMMENT ‘E:Evet H:Hayır’,
PRIMARY KEY (`id`))
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 CHECKSUM=1 DELAY_KEY_WRITE=1 ROW_FORMAT=DYNAMIC;

CREATE TABLE `personel` ( –>Tablomuzun ismi personel

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, –>1. Kolonumuz id kolonu.Üzellikleri ise
integer(max.11 basamak uzunluğunda) olması ve null değer alamaması.Tabloya her yeni satır eklendiğinde bu kolonun değeri otomatik olarak 1 artar bu özelliğe de autoincrement denir.

`adi` varchar(15) NOT NULL,
–> adi kolonunun tipi char ve max 15 karakter uzunluğunda olabilir
ve null değer alamaz.

`soyadi` varchar(15) NOT NULL,–>soyadi kolonun da tipi char ve max 15 karakter uzunluğunda olabilir ve null değer alamaz.

`adres` text NOT NULL,–> adres kolonunun tipi text ve null değer alamaz.

`medeniDurum` enum(‘E’,’H’) NOT NULL DEFAULT ‘E’ COMMENT ‘E:Evet H:Hayır’, –>

MedeniDurum kolonun tipi ise ENUM dır, yani belli sabit değerlerin Çoktan seÇmeli bir biÇimde
olmasıdır.Burada E veya H seÇeneklerinden biri seÇilebilir ama hiÇbir değer seÇilmezse
Default olarak E seÇili olarak gelir.Aynı zaman bu kolon iÇin comment yani aÇıklama da
girilmiştir. E: evet anlamında olduğu H: nin ise Hayır anlamında olduğu comment olarak yazılmaktadır.

PRIMARY KEY (`id`)) –> id kolonu primary key olarak atanmıştır yani tablonun kendi iÇinde
bu kolon uniqtir.HiÇbir şekilde tekrar edilemez.

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 CHECKSUM=1 –>

Tablo engine olarak MyISAM verilmiştir. Ve defaul charter set latin1 verilmiştir.

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator