Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 6

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 6,

Count() :
Verilen alanın kayıtlar arasında kaÇ defa yazıldığını sayar.

Select count(adi) from personel where adi=’tayfur’;

Bu query de adi tayfur olan kaÇ kayıt varı buluruz.

Select count(*) from personel where adi=’tayfur’;

Bu query de de adı tayfur olan satır varı buluruz.


Max() :
Verilen alanın maximum değerini bulur.

Select max(maas) from peronel;

Bu query de maası en yüksek olanı buluruz.

Min() :
Verilen alanın minumum değerini bulur.

Select min(maas) from peronel;

Bu query de maası en düşük olanı buluruz.

Round() : Yukarıya doğru yuvarlama işlemi yapar.

select round(12.11);–>12
select round(12.50);–>13


Floor() :
Aşağıya doğru yuvarlama işlemi yapar.

select FLOOR(12.70);–> 12

Sum() : Verilen alandaki değerleri toplar.

Select sum(maas) from personel where departman= ‘insan kaynaklari’;

Bu query de insan kaynakları departmanında Çalışanların maaşlarının
toplamını almış olduk.

Distinct() : Tekrarlı kayıtların gelmesini engeller.

Selec distinct adi from personel;

Personel tablosunda : Ahmet Demir ve Ahmet Taş isim ve soyisimli iki personel olmuş olsun. Bu query ile Ahmet ismi iki kere gelmeyip bir kere gelecektir.

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 5

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 5,

Adddate(),Date_add() : Tarihsel hesaplamalar da istediğimiz tarihe istediğimiz kadar gün veya diğer zaman birimleri eklemek iÇin kullanılır.Her iki fonksiyonun da kullanımı aynıdır.

Syntax : adddate([tarih],interval [gün] day)

select ADDDATE(‘2009-03-01’, interval 1 day);–>2009-03-02

Aynı zaman da Çıkarma da yapabiliriz.

select ADDDATE(‘2009-03-01’, interval -1 day);–>2009-02-28

MICROSECOND : Mikrosaniyeler
SECOND : Saniyeler
MINUTE : Dakikalar
HOUR : Saatler
DAY : Günler
WEEK : Haftalar
MONTH : Aylar
QUARTER : Üeyrekler
YEAR : Yıllar
SECOND_MICROSECOND : Saniyeler.Mikrosaniyeler
MINUTE_MICROSECOND : Dakikalar.Mikrosaniyeler
MINUTE_SECOND : Dakikalar:Saniyeler
HOUR_MICROSECOND : Saatler.Mikrosaniyeler
HOUR_SECOND : Saatler:Dakikalar:Saniyeler
HOUR_MINUTE : Saatler:Dakikalar
DAY_MICROSECOND : Günler.Mikrosaniyeler
DAY_SECOND : Günler Saatler:Dakikalar:Saniyeler
DAY_MINUTE : Günler Saatler:Dakikalar
DAY_HOUR : Günler Saatler
YEAR_MONTH : Yıllar-Aylar

Datediff() : İki tarihi birbirinden Çıkarır ve bize farkı gün olarak verir.

select DATEDIFF(‘2009-03-31′,’2009-03-01’);–>30

Curdate() : Günün tarihini verir.

select CURDATE();–>2009-03-10

Now() : Günün tarihini verir.

select Now();–>2009-03-10

Date_format() : Tarihi formatlı bir şekilde almamızı sağlar.

En Çok kullanılan birkaÇ parametresini yazacağım.

%Y: Yıl (2009)
%m: Ay (03)
%d: Gün (10)

Select date_format(‘2009-03-10 14:24:00′,’%Y-%m-%d’);–> 2009-03-10

Dayname() :
Veridiğimiz tarihin hangi gün olduğunu bulur.

Select dayname(‘2009-03-10’);–>Tuesday

Monthname() : Veridiğimiz tarihin hangi ay olduğunu bulur.

Select monthname(‘2009-03-10’);–>March

Dayofweek() : Verdiğimiz tarihin haftanın kaÇıncı günü olduğunu verir.

Select dayofweek(‘2009-03-10’);–>3

Dayofyear() : Verdiğimiz tarihin yılın kaÇıncı günü olduğunu verir.

Select dayofyear(‘2009-03-10’);–>69

From_days() : BaşlangıÇ yılı (1582) üzerine verdiğimiz gün sayısını ekleyerek tarih bulur.

Select from_days(1000000);–>2737-11-28

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 4

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 4,


Ltrim() :
Stringin soldan boşluklarını siler.

Select length(‘ Tayfur’);–>9 şimdi burda tayfur stringinin sol tarafında 3 karakter boşluk
var length() fonksiyonu ile baktığımızda 9 karakter olduğunu gördük.

Select length(ltrim(‘ Tayfur’));–>6 şimdi ise ltrim() fonksiyonu tayfur stringinin
solundaki boşlukları sildiğini gördük.

Rtrim() :String’in sağdan boşluklarını siler.

Select length(‘Tayfur ‘);–>9 şimdi burda tayfur stringinin sağ tarafında 3 karakter boşluk
var length() fonksiyonu ile baktığımızda 9 karakter olduğunu gördük.

Select length(rtrim(‘Tayfur ‘));–>6 şimdi ise rtrim() fonksiyonu tayfur stringinin
sağındaki boşlukları sildiğini gördük.


Substring() veya Substr() :
String’in istediğimiz yerinden istediğim kadar karakteri almaya yarar.

Select substr(‘tayfur’,1,3);–>tay

Select substring(‘tayfur’,4,3);–>fur

Repeat() :
String’in istediğimiz kadar tekrarlanmasını sağlar.

Select repeat(‘Tayfur’,4);–> TayfurTayfurTayfurTayfur

Replace() : Stringi değiştirmemize yarar.

select replace(‘www.mysqlsupport.net’,’w’,’wW’); –> wWwWwW.mysqlsupport.net
Bu örnekte ‘w’ harfini gördüğün yere ‘wW’ harflerini koy diyoruz.


Reverse() :
Verdiğin stringi tersten sıralar.

Select reverse(‘Tayfur’); –> rufyaT

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 3

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 3,

% : Mod alma işlemi iÇin kullanılır.

Select 10%100;–>10

+ :
Toplama işlemi iÇin kullanılır.

Select 10+10;–>20

– : Üıkarma işlemi iÇin kullanılır.

Select 10-10;–>0

* : Üarpma işlemi iÇin kullanılır.

Select 10*10;–>100

/ : Bölme işlemi iÇin kullanılır.

Select 100/10; –>10

Between : Belli bir aralıkda arama yapar.

Select 1 between 2 and 3;–>0
Select ‘b’ between ‘a’ and ‘c’;–>1 (b a ile c arasındaysa true değilse false döndürür.)


Ascii() :
Ascii kod karşılı verir.

Select Ascii(‘A’);–>65

Bin(): Binary sisteme Çevirir.

Select bin(5);–>101

Length(): Karakter genişliğini verir.

Select length(‘tayfur’);–>6

Insert():
Syntax:insert(string,poz,length,yeni string)
String ekleme işlemi yapar. İlk önce hangi metne,kaÇıncı karakterden,kaÇ tane yeni
string ekleyeceğimizi yazarız.

string=Elma
Select insert(‘Elma’,5,2,’cı’);–> Elmacı


Lower():
KüÇük harfe Çevirir.

Select lower(‘TAYFUR’);–> tayfur

Upper() :Büyük harfe Çevirir.

Select upper(‘tayfur’);–>TAYFUR

Left() : Stringin solundan karakter kesmeye yarar.

Select left(‘Tayfur’,4);–>Tayf

Right() :Stringin sağından karakter kesemeye yarar.

Select right(‘Tayfur’,4)–>yfur

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 2

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 2,

is: Bir Çeşit karşılaştırma operatörüdür.

Select 1 is true;–> 1
Select 0 is false; –>1
Select null is unknown; –>1

is null: Değerin null olma durumunu sağlar.

Select adi,soyadi from personel where soyadi is null;
Bu sorgu sonucunda soyadi null olan kayıtları döndürecektir.

is not null: Değerin null olmama durumunu sağlar.

Select adi,soyadi from personel where soyadi is not null;
Bu sorgu sonucunda soyadi null olmayan kayıtları döndürecektir.

Like : Veri iÇerisinde arama yapmak istersek like operatorü kullanırız.

Select adi,soyadi from personel where adi like ‘tayfur’;

Bu sql sonucunda adı tayfur olan kayıtlar listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where adi not like ‘tayfur’;

Bu sql sonucunda adı tayfur olmayan kayıtlar listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where adi not like ‘%tayfur%’;

Bu sql sonucunda adi alanının iÇinde tayfur keywordu geÇen kayıtlar listelecektir.
Yani adı Ferdi Tayfur olan kayıtta gelecektir Tayfur olanda ama üstteki iki
örnekte sadece adı Tayfur olanlar gelecektir.

Select adi,soyadi from personel where like ‘t%’;

Bu sql sonucunda adının ilk harfi T olan isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like %’t’;

Bu sql sonucunda adının son harfi T olan isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like %’t_____’;(5 tane alt Çizgi)

Bu sql sonucunda adının ilk harfi T olan ve toplamda 6 karakter
uzunluğa sahip isimler listelenecektir.

Select adi,soyadi from personel where like ‘_____r%’;(5 tane alt Çizgi)

Bu sql sonucunda adının ilk harfi R olan ve 6 karakter uzunluğa sahip
isimler listelenecektir.

Ek olarak aşağıdaki gibi kullanımlarda mevcuttur.

LIKE “[PL]%” P veya L harfleriyle başlayan tüm kayıtlar
LIKE “P[^l]%” P ile başlayan ikinci harfi l olmayan tüm kayıtlar

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator

Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 1

Mysql Mantıksal Operatorler ve Fonksiyonlar 1,

= : Eşittir operatorü

select 1=1; –>1
select 1=0; –>0

> : Büyüktür operatorü (Aynı şekilde >=)

select 2>1; –>1
select 1>2; –>0

<: KüÇüktür operatorü (Aynı şekilde <=) select 2<1; -->0
select 1<2; -->1

GREATEST(arg1,arg3,……): Girdiğin metin veya numeric değerlerden büyük olanı
sonuÇ olarak döndürür.

select GREATEST(4,9,77,999,3000); –>3000
select GREATEST(‘a’,’g’,’z’); –> z


LEAST(arg1,arg3,……):
Girdiğin metin veya numeric değerlerden küÇük olanı
sonuÇ olarak döndürür.

select GREATEST(4,9,77,999,3000); –>4
select GREATEST(‘a’,’g’,’z’); –> a

<>,!= : Farklıdır ve eşit değildir anlamına gelir.

Select 1<>2;–>1
Select 1<>1;–>0
Select 1!=2;–>1
Select 1!=1;–>0

and : Ve operatorü.Verdiğiniz iki koşulunda sağlanması halinde sonuÇ döndüdür.

Select 2>1 and 5<6;-->1(2, 1 den büyük ve 5, 6’dan küÇük olduğu iÇin sonuÇ 1 döndü)

or : Veya operatorü: Verdiğiniz iki koşuldan minumum birinin doğru olması halinde
bile sonuÇ döndürür.

Select 2>1 or 3>2; –> 1
Select 2>3 or 3>2; –> 0
(İki koşulda yanlış olduğu iÇin sonuÇ 0 döndü.)

Diğer makaleler de görüşmek dileğiyle,

Tayfur BÖLER
Database Administrator